Caracterització de les roques i morters utilitzats en la construcció i reparacions històriques de l'Aqüeducte romà de Zaghouan-Cartago. Metodología i idoneïtat de nous materials per a la seva restaura

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities