Caracterització de les roques i morters utilitzats en la construcció i reparacions històriques de l'Aqüeducte romà de Zaghouan-Cartago. Metodologia de restauració i idoneïtat de nous materials per a l

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date12/02/0411/02/05

Funding

  • Agencia Española de Cooperación Internacional: €8,876.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.