Caracterització de les roques i morters utilitzats en la construcció i reparacions històriques de l'Aqüeducte romà de Zaghouan-Cartago. Metodología i idoneïtat de nous materials per a la seva restaura

  • Alvarez Perez, Aureli (Principal Investigator)
  • Gomez Gras, David Manuel (Researcher on contract)
  • Prada Perez, Jose Luis (Researcher on contract)
  • Gueddari, Fadila (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date16/12/0215/12/03

Collaborative partners

  • Faculté des Sciencies de Tunis (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.