Caracterització de les roques i morters utilitzats en la construcció i reparacions històriques de l'Aqüeducte romà de Zaghouan-Cartago. Metodologia de restauració i idoneïtat de nous materials per a l

  • Alvarez Perez, Aureli (Principal Investigator)
  • Guedari Dagarri, Fadila (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date12/02/0411/02/05

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.