Caracterització de les fàcies de plataforma de l'interval Santoniense-Campaniense de la Serra del Montsec (Pirineus, NE d'Espanya) mitjançant la relació fòssil/fàcies

  • Caus Gracia, Esmeralda (Principal Investigator)
  • Llompart Diaz, Carmen (Investigator)
  • Rosell Sanuy, Joan (Investigator)
  • Calonge García, Amelia (Investigator)
  • Gómez Garrido, Antonio (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences