Caracterització de la tecnologia de cel·la de colisió per a la millora i optimització de determinacions analítiques mitjançant la tècnica de ICP-MS

  • Valiente Malmagro, Manuel (Principal Investigator)
  • Calzado Cuevas, Joan Antoni (Investigator)
  • Gonzalo Ruaix, Ana (Investigator)
  • Brenner, Isaac B. (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date30/07/0229/07/03

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.