Caracterització biològica de la població de Mallorca del Talayòtic a l'època romana. II La transició

  • Malgosa Morera, Assumpció (Principal Investigator)
  • Alesan Alias, Alícia (Scholar)
  • García Sivoli, Carlos Eduardo (Scholar)
  • Subirà de Galdàcano, Mª Eulàlia (Researcher on contract)
  • Carrió Soldevila, Maria Rosa (Investigator)
  • Díaz de Villabona, Nancy Jabibe (Scholar)
  • Eduardo Chimenos Küstner (Investigator)
  • Isidro Llorens, Albert (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Arts and Humanities