Caracterització acústica dels estils de la parla amb aplicació a les tecnologíes i al reconeixement automàtic de la parla

  • Poch Olive, Dolors (Principal Investigator)
  • Blecua Perdices, José Manuel (Investigator)
  • Delgado Martins, Raquel (Investigator)
  • Harmegnies, Bernard (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9631/12/97

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.