Caracterització acústica de la variació fonètica en diferents estils de parla en espanyol aplicada a sistemes de síntesi i de reconeixement automàtics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences