Biogeoquímica del Pb-210 en llacs pirinencs i la seva utilització per a datar perfils sedimentaris de l'època industrial: estudi de la història de la contaminació

  • Sánchez Cabeza, Joan Albert (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences