Avaluació i persistència de les mutacions corrosives industrials en cèl.lules lluminàries per a la radiació ionitzant, mitjançant l'ús de distintes tècniques d'hibridació in situ fluorescent HSH

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date13/11/9831/05/99

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.