Atenció educativa a la població escolar de nova acollida i la diversitat d'alumnat en general

  • Roca Casas, Enric (Principal Investigator)
  • Hernández Prudencio, Margarita (Investigator)
  • Mestres Andreu, Narcís (Investigator)
  • Moreno Oliver, Francisco Javier (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy