Assentaments rurals al baix Ebre i la ciutat de Tortosa en època andalusina i després de la conquesta catalana (s. XI-XII)

Project Details

Description

summary not available
StatusFinished
Effective start/end date21/09/1015/11/11

Funding

  • Direcció General del Patrimoni Cultural-Generalitat de Catalunya: €4,405.00

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.