Arquitectura genètica dels components lipídics de la carn de porc relacionats amb la qualitat i la salut humana

  • Amills Eras, Marcel (Principal Investigator)
  • Gallardo Garcia, David (Scholar)
  • González Arráez, José Ignacio (Investigator)
  • Gómez Raya, Luis (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.