Arqueologia dels conjunts funeraris del grup argàric. Economia, política i parentiu en les comunitats prehistòriques del sud-est d'España (2250-1500 abans de la nostra era)

 • Lull Santiago, Vicenç (Principal Investigator)
 • de Balaguer Nadal, Paz (Scholar)
 • Delgado Raack, Selina (Scholar)
 • Gili Suriñach, Sílvia (Researcher on contract)
 • Mico Perez, Rafael (Researcher on contract)
 • Rihuete Herrada, Cristina (Researcher on contract)
 • Buikstra, Jane Ellen (Investigator)
 • Chapman, Robert William (Investigator)
 • Risch, Roberto (Investigator)
 • Stika, Hans-Peter (Investigator)
 • Van Strydonck, Mark (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences