Aproximacions a l'estudi de les dones rurals des de la cultura material: registres arqueològics i etnogràfics

  • Gonzalez Marcen, M. de la Paloma (Principal Investigator)
  • Colomer Solsona, Eulàlia (Researcher on contract)
  • Curia Barnes, Elisenda (Researcher on contract)
  • Masvidal Fernández, Cristina (Researcher on contract)
  • Montón Subías, Sandra (Investigator)
  • Picazo Gurina, Marina (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences