Aproximació genètica a l'estructura i evolució de les poblacions pirinenques II. Explotació del banc de dades construït. Anàlisi i confrontació de documentsts genètics, demogràfics i etnolingüístics

  • Aluja Paris, Maria Pilar (Principal Investigator)
  • Larrouy, Georges (Investigator)
  • Nogués Carulla, Ramon Maria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities