Aproximació genètica a l'estructura i evolució de les poblacions Pirinenques III. Anàlisi de nous marcadors genètics discriminants i confrontació amb elements de demografia històrica. Síntesi conclusi

  • Aluja Paris, Maria Pilar (Principal Investigator)
  • Nogués Carulla, Ramon Maria (Investigator)
  • Backes de Duro, Ch. (Collaborator)
  • Larrouy, Georges (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9431/12/95

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.