Aplicació d'estratègies d'enginyeria metabòlica en la millora de processos basats en el cultiu in vitro de cèl.lules animals

 • Godia Casablancas, Francesc (Principal Investigator)
 • Soley Astals, Albert (Scholar)
 • Vives Armengol, Joaquim (Scholar)
 • Cairo Badillo, Jordi Joan (Researcher on contract)
 • Casablancas Mira, Antoni (Researcher on contract)
 • Gamez Montoya, Xavier (Researcher on contract)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Agriculture & Biology