Aplicació del mètode de pintat cromosòmic a l'estudi citogenètic d'espermatozoides d'individus heterocigòtics per a reorganitzacions cromosòmiques

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences