Análisi comparatiu entre les unitats bàsiques d'acreción en dipòsits carbonatats del Cretàcic, Paleògen, Miocen i Pliocen; L'arquitectura de facies en funció dels canvis de producció de sediment i d'a

  • Gili Folch, Eulalia (Principal Investigator)
  • Obrador Tudurí, Antoni (Investigator)
  • Pomar Gomà, Luis (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences