Anàlisi dels mites i creences socials en la percepció i l'acceptació de la violència domèstica: estudi comparatiu interuniversitari i interllicenciatures

  • Saiz Roca, Dolores (Principal Investigator)
  • Garrido Gaitán, Elena (Investigator)
  • Pina Ríos, Rocío (Investigator)
  • Saiz Roca, Milagros (Investigator)
  • Jove Raja, Bernat (Scholar)
  • Viñas-Racionero, Rosa (Scholar)
  • Juárez López, José Ramón (Investigator)
  • Pérez Beltran, Meritxell (Investigator)
  • Soria-Verde, Miguel Ángel (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences