Anàlisi de l'utilitat d'una plataforma digital sincrònica i de l'apropiació conceptual del professorat dels camps d'aprenetatge en el marc d'un curs de formació permanent

  • Pujol Vilallonga, Rosa Maria (Principal Investigator)
  • Sanmarti Puig, Neus (Investigator)
  • Alegret Hernàndez, Francesc (Investigator)
  • Cid Favá, Òscar (Investigator)
  • Peig Rebordosa, Anna (Investigator)
  • Prats Tarsà, Josep (Investigator)
  • Santiesteban Fernández, Antoni (Investigator)
  • Sedó Guiu, Àngel (Investigator)
  • Serbosa Jordà, Susanna (Investigator)
  • Virgili Gasol, M. Joana (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date17/04/0717/04/08

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.