Anàlisi de l'utilitat d'una plataforma digital sincrònica i de l'apropiació conceptual del professorat dels camps d'aprenetatge en el marc d'un curs de formació permanent

 • Pujol Vilallonga, Rosa Maria (Principal Investigator)
 • Alegret Hernàndez, Francesc (Investigator)
 • Cid Favá, Òscar (Investigator)
 • Peig Rebordosa, Anna (Investigator)
 • Prats Tarsà, Josep (Investigator)
 • Sanmarti Puig, Neus (Investigator)
 • Santiesteban Fernández, Antoni (Investigator)
 • Sedó Guiu, Àngel (Investigator)
 • Serbosa Jordà, Susanna (Investigator)
 • Virgili Gasol, M. Joana (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date17/04/0717/04/08

Funding

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): €6,600.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.