Anàlisi de l'apropació conceptual del professorat dels Camps d'Aprenentatge en el marc d'un curs de formació permanent.

 • Pujol Vilallonga, Rosa Maria (Principal Investigator)
 • Badia Cabre, Roser (Investigator)
 • Sanmarti Puig, Neus (Investigator)
 • Alegret Hernàndez, Francesc (Investigator)
 • Bardina Simona, Neus (Investigator)
 • Castelltort Valls, Alba (Investigator)
 • Cid Favá, Òscar (Investigator)
 • Cruanyes Tor, Francesc (Investigator)
 • Fabregat Arimon, Marc (Investigator)
 • Peig Rebordosa, Anna (Investigator)
 • Prats Tarsà, Josep (Investigator)
 • Santiesteban Fernández, Antoni (Investigator)
 • Sedó Guiu, Àngel (Investigator)
 • Serbosa Jordà, Sussanna (Investigator)
 • Virgili Gasol, M. Joana (Investigator)
 • garcía Segura, María Rosa (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language.
StatusFinished
Effective start/end date10/12/0810/12/09

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.