Anàlisi comparada dels canvis en l'administració i la gestió pública a Espanya, Itàlia i França (1980-2000): Institucions, temes, emprenedors i elaboració de polítiques

  • Gallego Calderon, Raquel (Principal Investigator)
  • Grau Creus, Mireia (Researcher on contract)
  • Barzelay, Michael (Investigator)
  • Mele, Valentina (Investigator)
  • Porras Nadales, Antonio (Investigator)
  • Subirats Humet, Joan (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences