Amines biògenes en el peix: significació toxicològica i tecnològica, microorganismes relacionats amb la seva biogènesi i evolució

  • Mora Ventura, M. Teresa (Principal Investigator)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities