Altes pressions aplicades a la millora de la seguretat dels formatges de llet crua: optimització i validació de processos

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Agricultural and Biological Sciences

Earth and Planetary Sciences