Altas presiones y biopreservación aplicadas a la mejora de la seguridad de los quesos de leche cruda: optimización y validación de procesos.

Project Details

Description

El present projecte, orientat a garantir la seguretat i la fiabilitat dels processos emprats en la indústria alimentària, té els següents objectius: Validació del tractament de formatges de llet crua amb altes pressions hidrostàtiques, en condicions prèviament definides i optimitzades sobre formatges model. Validació de la biopreservació de formatges de llet crua amb bacteris làctics productors de bacteriocines, en condicions prèviament definides i optimitzades sobre formatges model. Validació del tractament combinat d'altes pressions i biopreservació aplicat a formatges de llet crua, en condicions prèviament definides i optimitzades sobre formatges model.
StatusFinished
Effective start/end date15/12/0015/12/03

Collaborative partners

  • (lead)
  • Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.