Alimentació, mortalitat i nivells de vida a Espanya (segles XIX i XX)

  • Pujol Andreu, Josep (Principal Investigator)
  • Calatayud Giner, Salvador, Universitat de València (UVEG) (Investigator)
  • Cusso Segura, Xavier (Investigator)
  • Fatjó Gómez, Pedro (Investigator)
  • Garrabou Segura, Ramon (Investigator)
  • Martínez Rodríguez, Susana (Investigator)
  • Muñoz Pradas, Francesc (Investigator)
  • Nicolau Nos, Roser (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities