Activació per neurotransmissors de la fosfolipasa D en cervell de rata. Mecanismes i relació amb l'estimulació de la fosfolipasa C de fosfoinosítids.

  • Picatoste Ramón, Fernando (Principal Investigator)
  • Masgrau Juanola, Roser (Scholar)
  • Claro Izaguirre, Enrique (Investigator)
  • Gratacòs Ballescà, Elena (Investigator)
  • Sarri Plans, Elisabet (Investigator)
  • Servitja Duque, Joan Marc (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences