Activació per agonistes de la fosfolipasa D a cultius primaris d'astrocits: Mecanismes, relació amb altres rutes de senyalització i paper a la proliferació cel·lular.

  • Picatoste Ramón, Fernando (Principal Investigator)
  • Masgrau Juanola, Roser (Scholar)
  • Pardo Pardo, Raúl (Scholar)
  • Servitja Duque, Joan Marc (Scholar)
  • Sarri Plans, Elisabet (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences