Actituds de la població civil davant l'exèrcit en un context de presència militar estrangera: Catalunya, 1793-95, 1808-14, 1823-27

  • Castells Olivan, Irene (Principal Investigator)
  • Canales Gili, Esteve (Investigator)
  • Moliner Prada, Antoni (Investigator)
  • Roura Aulinas, Lluis (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities