Acció integrada amb Xile

Project Details

Description

Discutir i analitzar conjuntament els investigadors de la UAB i els investigadors de la PUC) sobre nous models de formació inicial de professors de ciències experimentals. Desenvolupar col·loquis orientats als professors de ciències en formació i professors de ciències en actiu per tal de reflexionar sobre les variables que condicionen l'eficàcia de la formació científica. Produir articles i documents d'investigació i de divulgació. Potenciar i difondre les línies d'investigació en l'àrea de didàctica de les ciències que s'estan duent a terme a la UAB i la PUC
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0431/12/04

Collaborative partners

  • Pontificia Universidad Católica de Chile (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.