Acció de les dihidropines sobre l'alliberació de neurotransmissors en sinaptosomes de cervell de rata

  • Sabrià Pau, Josefa (Principal Investigator)
  • Banos Diez, Josep Eladi (Investigator)
  • Dierssen Sotos, Mª del Mar (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences