1. Sensibilització en relació amb el sexisme i l'androcentrisme - 5. Representació equilibrada de dones i homes en els diferents òrgans i nivells de presa de decisions - 6. violència masclista

Project Details

Description

Abstract not available
StatusFinished
Effective start/end date25/11/106/11/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.