Ús de trasplantaments de glia envoltant del bulb olfactori per promoure la regeneració als sistemes nerviosos perifèric i central lesionats

  • Cuadras Mas, Jordi (Principal Investigator)
  • Buti Sole, Miquel (Investigator)
  • Calvet Marquez, Santiago (Investigator)
  • Navarro Acebes, Xavier (Investigator)
  • Nieto Sampedro, Manuel (Investigator)
  • Verdú Navarro, Enrique (Investigator)
  • Viñeta, Joaquin Fores (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences