Ús de la literatura infantil en la integració sociocultural i l'aprenentatge de llengua dels infants nouvinguts en l'àmbit escolar

  • Colomer Martínez, Teresa (Principal Investigator)
  • Correig Blanchar, Montserrat (Investigator)
  • Manresa Potrony, Mireia (Investigator)
  • Margallo Gonzalez, Ana Maria (Investigator)
  • Silva Díaz Ortega, Maria Cecilia (Investigator)
  • Vilà Miguel, Núria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts and Humanities

Agricultural and Biological Sciences

Psychology