La división y la temporalidad del dominio

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

El legislador català ha introduït en el llibre cinquè dels drets reals del Codi civil de Cataluña dues noves formes del dret de propietat, a través de la Llei 19/2015, de 29 de juliol, del Parlament de Catalunya. No obstant això, tot i que el legislador de Catalunya configura ambdues figures jurídiques com a formes del dret de propietat, la propietat temporal i la propietat compartida no tenen precedents en l'Ordenament jurídic espanyol, ja que es basen en figures del dret de propietat anglosaxó, les característiques dogmàtiques del qual difereixen substancialment respecte de la dogmàtica civil de la propietat que segueix la Constitució espanyola de 1978, Codi civil general i el Codi civil de Catalunya. La incorporació de la propietat temporal i la propietat compartida en el Codi civil de Catalunya podria comportar problemes dogmàtics perquè la divisió del domini i la seva temporalitat són residuals o inexistents entre les institucions del Dret civil del Codi civil general i del Codi civil de Catalunya. No obstant, el preàmbul de la Llei 19/2015, de 29 de juliol, es refereix a institucions que comporten una divisió de les facultats dominicals o una situació transitòria de temporalitat del domini que seran objecte d'estudi en aquesta per determinar si la propietat temporal i la propietat compartida tenen una connexió amb altres institucions del Dret civil. Tanmateix, la Constitució espanyola de 1978 regula el dret a la propietat privada en l'article 33 CE, es consagra que la propietat ha de complir una funció social i en l'article 53. 1 CE s'imposa el mandat constitucional al legislador de respectar el contingut essencial dels drets en la conformació del seu contingut. Per aquest motiu, serà objecte d'estudi la doctrina constitucional del dret de propietat per analitzar la constitucionalitat d'ambdues noves formes de propietat a Catalunya en allò que es refereix a la seva naturalesa jurídica, l'abast del principi de la funció social del dret de propietat per flexibilitzar el domini i crear noves formes del dret de propietat, el respecte a la garantia del contingut essencial de la propietat en base a la regulació de la propietat temporal i de la propietat compartida, així com les competències del legislador de Catalunya per regular nous tipus del dret de propietat.
Data del Ajut19 de maig 2017
Idioma originalSpanish
SupervisorLorenzo Prats Albentosa (Director/a)

Com citar-ho

'