La concepció de la identitat visual dels envasos. Una aproximació a la funció publcitària del packaging.

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

La necessitat bàsica de contenir, conservar, emmagatzemar, transportar i –molt especialment– comercialitzar els productes és un fet circumstancial que ha transformat l’envàs en un autèntic artefacte de comunicació publicitària. Des d’aquesta perspectiva, la present tesi doctoral s’ha marcat el ferm propòsit d’esdevenir una aportació que incrementi la qualitat del coneixement científic en l’àmbit del disseny dels envasos. Partint de la idea que la concepció estructural i gràfica de l’envàs és una part consubstancial del producte, aquesta investigació aborda una reflexió que ha d’implicar una millora significativa de l’eficiència del packaging com a activitat professional vinculada a la conceptualització i producció d’envasos. El marc teòric ha quedat circumscrit per les dimensions bàsiques de l’envàs: comunicativa, material, comercial i psicològica. Cadascuna d’aquestes dimensions de l’artefacte visual fa referència explícita a la construcció, producció, difusió i recepció del missatge en el context del procés de comunicació publicitària. De fet, la formulació del missatge visual ha esdevingut el leitmotiv d’aquesta tesi doctoral. A partir d’aquí, l’interès de la investigació s’ha centrat en la identitat visual dels envasos com a instrument a través del qual construir formalment el missatge. En aquest sentit, l’objecte d’estudi ha gravitat a l’entorn de l’existència d’un codi visual que regula el disseny estructural i gràfic dels envasos –concretament, els destinats als productes d’alta freqüència de compra– amb la finalitat de facilitar el reconeixement tipològic del producte en un escenari advers i molt competitiu: el punt de venda. Així mateix, es proposa un model d’anàlisi del codi visual fonamentat en tres eixos conceptuals: ordre, complexitat i congenialitat. Aquesta tríada terminològica ha delimitat la naturalesa funcional del codi. D’acord amb els àmbits d’actuació previstos en el model –estructural, cromàtic, tipogràfic i iconogràfic– han emergit les variables independents seleccionades per a la implementació de la fase experimental; d’una banda, l’estructura del contenidor i, per l’altra, dos valors cromàtics específics (anomenats, color_base i color_auxiliar). La metodologia experimental utilitzada ha estat un disseny factorial de mesures repetides. Aquest enfoc ha permès plantejar una anàlisi estadística multivariable que ha requerit la confecció d’un conjunt de tractaments visuals descontextualitzats. La fase experimental s’ha desenvolupat al voltant de dues tipologies de producte; un grup de tractaments correspon a una ampolla de llet i, l’altre, a una llauna de refresc de cola. Amb aquest procediment s’ha escomès l’anàlisi dels efectes principals i, també, els d’interacció provocats per les modificacions controlades de les variables experimentals. A través d’aquestes formulacions visuals ha resultat factible la realit¬zació dels corresponents contrastos estadístics a fi de confirmar la validesa de les hipòtesis sobre l’existència i límits del codi visual. Però, també, s’han comprovat els efectes que l’aplicació de l’esmentat codi ha provocat en relació a la preferència dels subjectes experimentals per determinades formulacions visuals.

Data del Ajut8 de febr. 2013
Idioma originalCatalan
Supervisor Daniel Tena Parera (Director/a)

Com citar-ho

'