Incidence d’une formation en intercomprehension sur l’acquisition de competences en français et autres langues etrangeres dans un contexte scolaire (Lycee).

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

Malgrat els avenços en la recerca sobre la intercomprensió durant els últims anys, no existeix encara un balanç real sobre les aportacions que aquest nou enfocament metodològic ha fet en el desenvolupament de les competències lingüístiques en llengües estrangeres dels estudiants exposats a aquest tipus de formació. És per aquest motiu que la present tesis de doctorat pretén analitzar els efectes que una formació plurilingüe en línea pot tenir en el desenvolupament de les competències lingüístiques i, particularment, en la llengua meta (francès) dels alumnes d’un centre de secundària de Barcelona. A fi de comprovar la hipòtesi segons la qual aquest tipus de formació permet desenvolupar les competències dels aprenents tant en les llengües de formació com en francès, la metodologia que hem adoptat consisteix en la realització d’un protocol quasi-experiemental aplicat als alumnes del centre. Aquest protocol es basa, per una banda, en la participació – de forma integrada amb els continguts curriculars – d’un grup d’alumnes a una sessió de la plataforma Galanet i, per altra banda, en l’aplicació de qüestionaris pre i post-formació. Cal precisar que els estudiants van dissenyar el seu perfil lingüístic abans de la formació. A banda, cada qüestionari presenta el mateix tipus d’exercicis – relacionats amb les mateixes competències– i per cada situació (inicial o final) existeixen dos tipus de qüestionari: un amb els documents de suport en francès i un altre amb els documents de suport en diferents llengües romàniques (italià, portuguès, romanès i occità alpí). Les competències apuntades en els qüestionaris són les següents: la coherència/cohesió textual, la comprensió global i detallada, la identificació del grau de percepció de la interculturalitat, la traducció/transposició, la segmentació i el reconeixement/aplicació d’un model discursiu. Les dades recollides han estat analitzades quantutativament i qualitativament i han rebut també un tractament estadístic, en alguns casos, amb la finalitat d’establir correlacions. Paral·lelament, s’ha determinat el grau d’intercomprensiu d’interactivitat dels missatges enregistrats al fòrum durant la formació plurilíngüe (tenint en compte l’alternaça de llengües en aquest context bi-plurilíngüe) a partir del tractament semiautomàtic del corpus de missatges de la plataforma Calico. Gràcies a aquest doble anàlisi basat en dades concretes experimentals, ha estat possible realitzar un estudi de casos i determinar, mitjançant l’estudi longitudinal dels diferents resultats, si el fet de rebre una formació en intercomprensió – satisfactòria, en termes de participació– té una incidència positiva en l’adquisició de les competències avaluades als qüestionaris, sobre quines competències concretes es manifesta aquesta incidència i de quiina manera.
Data del Ajut14 de nov. 2014
Idioma originalFrench
SupervisorMartine Maria Le Besnerais Lepesant (Director/a) & Christian Degache (Director/a)

Keywords

  • Intercomprensió
  • Ensenyament-aprenentatge de llengües
  • Evaluació de competencies

Com citar-ho

'