Gestión e implantación del modelo de economía circular aplicado al ámbito empresarial

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

Aquest projecte s’enmarca dins de la convocatòria de doctorats industrials promoguda per la Generalitat de Catalunya (2018 DI008). Les accions de recerca realitzades han estat dutes a terme dins de l’empresa FI Group juntament amb la col·laboració del Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). L’objectiu del projecte ha estat la creació d’una metodologia de treball aplicada al sector de la consultoria que permetés avaluar l’estat ambiental de les empreses, analitzant especialment aquells camps relacionats amb la filosofia recollida dins el concepte d’economia circular per oferir posteriorment solucions de millora específiques. Per a ixò aquest document fa una presentació inicial sobre els aspectes ambientals actuals de més rellevància, passant per la normativa vigent, les accions verdes recollides dins del marc de recuperació europea Next Generation així com diferents reflexions relacionades amb el paper de les empreses consultores a l’hora de facilitar la transició verda a les empreses. Després d’aquests punts, el projecte s’ha centrat a analitzar les diferents metodologies d’implantació del model de circularitat en empreses així com estudiar aquelles eines i models de negoci més disruptius amb l’objectiu d’incloure aquells camps de major rellevància dins de la nova metodologia, intentant així proporcionar una estructura completa i actualitzada. D’aquesta manera, entre els camps inclosos dins de la nova metodologia en destaquen alguns com la proposta de valor específica, la identificació d’activitats clau, l’establiment i la millora de relacions amb els clients potencials o la identificació d’oportunitats de finançament, entre d’altres. Un cop s’han dissenyat els blocs que componen la metodologia, que comença amb la identificació dels aspectes generals de l’empresa, passant per l’aplicació de mesuradors de circularitat i finalitzant amb diferents activitats complementàries que puguin ajudar les empreses a millorar els seus processos ambientals, per tal de provar i validar el seu funcionament, aquesta és provada en tres empreses industrials diferents que aporten les dades de funcionament intern necessàries per avaluar la idoneïtat els passos que componen aquesta metodologia de mesurament i millora de la circularitat a les empreses. Els resultats generals mostren com les empreses parteixen de punts de partida similars, en una situació en què han intentat emprendre processos de millora ambiental generals, però sense prestar una atenció específica als aspectes relacionats amb la gestió de residus o l’optimització dels materials utilitzats en el procés de fabricació de nous productes, la qual cosa sumada al fet que cap d’elles disposa d’un procés de recuperació i seguiment dels seus productes quan aquests arriben al final del seu cicle de vida, fa que els seus processos no puguin ser considerats amb un alt grau de circularitat. No obstant això, cal destacar que totes mostren valors elevats en altres camps relacionats amb la innovació i l’estratègia empresarial interna, cosa que pot arribar a significar que ara mateix es troben intentant fer els passos necessaris per emprendre grans canvis que els permetin redirigir el seu model de negoci actual. Els resultats validen el disseny del nou model desenvolupat, podent ser necessàries la seva adaptabilitat i personalització en funció de les necessitats de cada empresa en particular, però servint com a punt de referència en la determinació de l’estat de circularitat d’una entitat.
Data del Ajut25 de nov. 2022
Idioma originalSpanish
Institució adjudicatària
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorAdriana Artola Casacuberta (Director/a) & Victor Cruz Salgado (Director/a)

Keywords

  • Economia
  • Circular
  • Residu

Com citar-ho

'