High-yield synthesis and optical properties of g-C<inf>3</inf>N<inf>4</inf>

Yanwen Yuan, Lulu Zhang, Jun Xing, M. Iqbal Bakti Utama, Xin Lu, Kezhao Du, Yongmei Li, Xiao Hu, Shijie Wang, Aziz Genç, Rafal Dunin-Borkowski, Jordi Arbiol, Qihua Xiong

    Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

    310 Cites (Scopus)

    Fingerprint

    Navegar pels temes de recerca de 'High-yield synthesis and optical properties of g-C<inf>3</inf>N<inf>4</inf>'. Junts formen un fingerprint únic.

    Chemistry