Termodinàmica, hidrodinàmica i mecànica estadística en les descripcions mesoscòpiques de sistemes fora d'equilibri.

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Physics