Simulador de computadors paral.lels per a l'avaluació i la predicció de prestacions

  Detalls del projecte

  Description

  Els objectius d'aquest projecte es poden agrupar en tres apartats: a) definició i desenvolupament d'un entorn avançat de simulació per a l'avaluació i la predicció de prestacions en computadors paral.lels de memòria distribuïda. En aquest sistema, l'aplicació pot formular-se mitjançant la seva codificació en un llenguatge paral.lel d'alt nivell. A partir d'aquest codi, i de manera automàtica, s'obtindrà l'especificació abstracta de l'aplicació per a la seva simulació; b) anàlisi, disseny i implementació de polítiques d'assignació de tasques i d'encaminament de missatges, i la seva posterior integració en un nucli ("kernel") distribuït per a computadors paral.lels de memòria distribuïda. D'una banda, l'anàlisi de noves polítiques permetrà la creació d'un model per a la seva incorporació a l'entorn avançat de simulació, mentre que la segona part s'orienta cap a la seva implementació real p
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització5/06/925/06/95

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.