Producció i intercanvi d'artefactes en l'àmbit del sud-est peninsular durant la prehistòria recent

Detalls del projecte

Description

El projecte es planteja com una anàlisi dels canvis en la tecnologia, processos de treball i organització de la producció en les societats de l'edat del coure i del bronze en el sud-est de la península, i de l'impacte d'aquestes esferes sobre les condicions mediambientals. Per a això resulta necessària l'ampliació de la base empírica disponible en l'actualitat mitjançant la incorporació de metodologies instrumentals que, en alguns casos, encara no han estat utilitzades per la investigació arqueològica del nostre país: anàlisi de caracterització elemental i mineralògica, traceologia, tecnomorfometria, micromorfologia de sòls, paleocarpologia, paleoecologia malacològica. Les inferències es realitzaran a dos nivells. En l'àmbit dels subprojectes coordinats, es pretén establir la dinàmica de les relacions matèria prima -manufactura- funció dels artefactes, i els canvis en la interdependència
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització26/09/9126/09/94

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.