Processament paral·lel: Arquitectura, programació i aplicacions

  Detalls del projecte

  Description

  Els objectius que pretén cobrir el present projecte es poden englobar en tres grans línies: 1. Desenvolupament d'un entorn avançat per a l'escenificació, disseny i avaluació d'aplicacions paral·leles. Aquest entorn pretén oferir a l'usuari un conjunt d'eines que permetin realitzar una especificació i disseny multinivell d'una aplicació paral·lela de forma més simple que la oferta pels entorns actuals. El mateix entorn es complementaria amb eines que avaluarien automàticament el rendiment obtingut per l'aplicació, proposant a l'usuari una sèrie de recomanacions per a modificar el disseny de l'aplicació amb objecte de millorar aquest rendiment. 2. Desenvolupament de noves alternatives a nivell arquitectònic englobades en la concepció global d'un computador d'altes prestacions. En concret es treballaria, per una part, en el disseny de procreadors "multi-thread" que explotin de forma eficient el paral·lelisme de gra fi, permetent la compartició de dades i la sincronització entre "threads". Un segon tema es centraria en el disseny d'estratègies de distribució dinàmica de càrrega entre processades que incloguin conceptes més avançats com les tècniques de "prefetching". Un tercer tema s'orienta cap al disseny de polítiques que d'encaminament de missatges que evitin els problemes de latència que apareixen a les xarxes d'interconexió de les computadores paral·leles. L'últim tema dins d'aquesta línia es basa en el desenvolupament d'eines per a configurar "clusters" d'estacions de treball o de PCs com a màquines paral·leles de baix cost.. 3. La tercera línia de treball es centra en el disseny i desenvolupament d'aplicacions paral·leles específiques que, per una part, suposin una aplicació del paral·lelisme a altres camps del coneixement (simulació paral·lela mitjançant events discrets, simulació d' incendis forestals i simulació i predicció de contaminació ambiental per ozó) i, per altre, permetin avaluar i readaptar convenientment les eines del medi ambient.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització1/10/9830/09/01

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.