Percepción del Islam en la Europa cristiana. Traducciones latinas del Coran

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte, continuant amb l'anterior (PB98-0138), constitueix una segona fase del nostra programa d'estudi, interpretció i edició de fonts literàries, històriques i documentals relatives a: 1) la interacció cultural entre la cristiandad (oriental i llatina) i l' islam europeu en époques bizantina i otomana; 2) al factor ernorreligios en la génesi de les identitats nacionals en la Europa oriental i meridional. Els materials textuals que testimonian aquests fenòmens són molt complexos per la seva varietat lingüística i perquè afecten a les relacions interortodoxes, a les relacions intracristianes (llatins/ortodoxos), així com el conjunt de la cristiandad respecte de l'islam (àrab i otoman). El projecte exigeix la coordinació de grups d'experts en filologia grega, llatina, eslava, balcanística i orientalística. L'objectiu d'aquesta fase són A) els textos relatius a la configuració de la identitat dels pobles balcànics (ortodoxos) i les seves estratègies d'adaptació al contexte dominant otoman (musulmán); B) els textos llatins i grecs relatius a la percepció de l'islam i les seves influències recíproques; C)demostrar la confluència de corrents conciliadores entre pensament cristià (llati i ortodoxe) i musulmà amb el seu reflexe en diversos aspectes de la vida socio-cultural dels pobles afectats. Aquesta investigació interdisciplinar insereix en l'actual línea de revisió i crítica a la interpretació etnocèntrica en filologia i historiografia que tan greu responsabilitat ha tingut en la ideologia mistificadora sobre la identitat cultural i nacional en l' Europa oriental i meridional.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/12/0019/12/03

Socis col·laboradors

  • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) (Coordinador)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.