Mediadors neurobiològics de la mort neuronal per apoptosi en models experimentals \i in vivo\i0 i \i in vitro\i0

Detalls del projecte

Description

La mort neuronal per apoptosi sembla estar en la base de greus patologies neurodegeneratives com les malalties de Parkinson i Alzheimer, les neuropaties associades a la SIDA i la isquemia cerebral. Factors d'origen tant neuronal com glial poden estar involucrats en el procés apoptòtic. Per exemple, s'ha descrit que la proteïna GP120 del virus HIV-1 i la proteïna \beta-amiloide, a través d'un mecanisme poc clar, poden provocar l'activació anormal dels receptors de glutamat de tipus NMDA en les neurones. L'entrada de calci resultant pot activar enzims com proteases o l'òxid nítric sintasa de tipus I (ENS-I) i induir estrès oxidatiu i mort cel·lular. D'altra banda, també s'ha relacionat amb la mort neuronal l'augment en l'expressió de determinades citoquines com la IL-1\beta o el TNF-\alpha que són capaços d'induir l'activitat ENS de tipus II o l'activitat cicloxigenasa en cèl·lules glials. Tant les cèl·lules neuronals com les glials són capaços d'alliberar excitotoxines (glucomat) i citoquines neurotòxiques. L'objectiu del present projecte és caracteritzar la contribució de factors neurobiològics d'origen glial i neuronal a la inducció de apoptosis en models experimentals \i in vitro\i0 i \i in vivo\i0 i avaluar l'efecte neuroprotector de fàrmacs inhibidors de les accions d'aquests agents
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9831/12/99

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.