Materials nanoestructurats amb aplicacions magnètiques

Detalls del projecte

Description

Alguns aliatges nanocristalines a base de FeCuNbSiB, Fe-M-B (M=Zr, Hf or Nb) i Fe-P-C-Ge-Cu etc... presenten excelents propietats magnètiques toves i elevada magnetització de saturació. D'aquests aliatges, els que presenten una magnetització de saturació més elevada i òptimes propietats magnètiques toves són les aleacions a base de Fe-M-B, perque en la fase amorfa s'aconsegueixen concentracions de Fe superiors a les d'altres aleacions, degut a que els elements M són millors formadors de vidre i de la fase nanocristalina bcc.
Generalment els aliatges nanocristalines Fe-M-B es preparen a partir de cintes metàl.liques amorfes mitjançant tractaments térmics controlats a temperatures superiors a les de la nanocristalizació. Tanmateix, algunes de les aplicacions no poden dur-se a terme si només es disposa del material en forma de cinta, d'aquí la necessitat d'aconseguir una mostra massissa. Per fer-ho hem d'aconseguir preparar sobretot pols amorf d'aliatge Fe-M-B i posteriorment consolidar-lo. La millor manera de fer-ho és per aliatge metàl·lic. Ens proposem estudiar el procés d' amorfització d'aliatges a base de Fe-M-B aliats mecànicament a partir dels elements. També pretenem caracteritzar l'evolució microestructural de tals aleacions durant els diferents processos de recuit. Es posará especial èmfasi en l'estudi de les seves propietats magnètques. Es compararan els resultats amb els obtinguts per als mateixos aliatges nanocristaltizats a partir de vidres metàl·lics. La investigació en el camp de materials magnètics durs ha estat marcada per la recerca de nous materials monofàsics més o menys complexos, p.e. FeNdB, SmFeN etc, que augmentaran el valor de (BH)\sub Max\nosub . Tanmateix s'ha proposat que podria ser avantatjós produir materials composts, barrejant materials amb alt camp coercitiu (magnèticamente durs) i materials amb alta remanència (magnèticamente tous).
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització11/12/9910/12/00